ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Gregoire Distributie bvba

 1. Behalve uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn al onze prestaties, diensten en leveringen onderworpen aan onderhavige verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de koper.
 2. Onze offertes blijven geldig gedurende één maand waarna eventueel prijswijzigingen mogelijk zijn.
 3. Leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk en met alle middelen door ons worden gerespecteerd; niet nakomen ervan ingevolge elementen die onafhankelijk zijn van onze wil of het gevolg van overmacht, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De verantwoordelijkheid van goederen en machines die worden afgehaald in ons magazijn gaat op dat moment over naar de koper, en alle leveringen en verzendingen aan de koper gebeuren op risico van de koper.
 5. Apparaten worden gewaarborgd voor fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de leveringsdatum tenzij andersluidende bepalingen. De waarborg beperkt zich tot de vervanging van het defecte onderdeel en kan in geen geval aanleiding zijn tot schadevergoeding. Klachten inzake leveringen of facturen dienen aangetekend en met motivering te gebeuren binnen de 8 dagen na leverings- of factuurdatum. Klachten na die periode zijn niet meer ontvankelijk en geldig.
 6. Onze facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vervaldag op onze maatschappelijke zetel. De aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten houdt geen schuldvernieuwing in.
 7. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar ongeacht vroeger verleende betaalfaciliteiten. Laattijdige betaling geeft van rechtswege recht op verwijlintrest aan 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 8. Daarenboven zal bij niet-betaling een schadevergoeding voor buitengerechtelijke inningskosten verschuldigd zijn ten belope van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van 50€.
 9. Annulering van bestellingen kan slechts gebeuren mits schriftelijke toestemming. In dit geval behouden bij het recht 20% van het oorspronkelijke bedrag te factureren als vergoeding voor de schade en onkosten, onverminderd het recht tot een hogere schadevergoeding mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken.
 10. Terugbetalingen van bestellingen gebeurt na ontvangst van de goederen. Gemaakte verzendingskosten worden niet terugbetaald. Indien bij aankoop geen verzendingskosten werden aangerekend worden deze bij terugbetaling toch ingehouden.
 11. De leverancier behoudt de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht de goederen terug te vorderen. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op de koper vanaf het moment van de levering.
 12. Wij behouden ons het recht voor leveringen op schorten zonder ingebrekestelling, indien de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, en dit zonder dat sprake kan zijn voor de koper van een eis tot schadevergoeding.
 13. Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade berokkend door onze medewerkers of onderaannemers.
 14. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan zal definitief en in laatste aanleg beslecht worden via arbitrage, in overeenstemming met de wettelijke voorzieningen terzake, door een scheidsgerecht aangeduid door en volgens het arbitragereglement van de Europese Arbitrage Organisatie – C.E.M. Consulting, Bocholt.